Senaste evenemangsuppdateringar

At long last

Publicerat den

At long last – a new blog post

Unfortunately it´s been difficult for me to write new blog posts. I am sorry about that. Iam going to try to return to my blog more often, since I think there are quite a few things I´d like to remind us of.

For instance we have both had the privilege of celebrating our 65th birthdays, Lotta and myself. We were celebrated with a surprise party in July. Sofia and Martin carried this out without my knowing what was awaiting us. About 2 minutes before the party started, I realized that something big was in the making. Many good friends came to celebrate us. Thank you again for faithful love and a lot of laufghter, a few tears and wonderful memories from years passed.

We didn´t have many participants at Kingdom Camp in July, but it was so important and good. The Sigtuna residential college for adults is a fantastic place to be for quiet and peaceful days building friendships together in the presence of Jesus. We left the camp renewed and refreshed.

The family is the very foundation for our lives. When things get shaky, the family is there for us. We too have experienced this several times. This has proven to be true this year, too. Our grandchildren Josua (5), Levi Bob (3) and Ruth Miranda (8 months old) in Nyvång and Lilja (3) here in Uppsala have given us so much love, fun and wonderful times to make our happiness complete. Of course we miss Martin and Gabriella´s wonderful family, since they live further away. However we have had many weeks together this year and we hope to be able to spend even more time together. Sofia and Lilja live close to us in Uppsala. Daddy Joel lives close to them and us in Uppsala, so they visit us quite a lot.. Life is good – when you have a family that loves and respects each other.

In June we had a really great family reunion as we, on my mother´s side, met for a few days of sailing up to Höga Kusten with Birka Cruise. It was good to meet our relatives and have these in-depth talks on life and God.

In Mosail we always have exciting days. Our vision is to be a disciple training church, where evangelization and mission in the power of the Spirit are quite natural. Lately however, we have sensed that the Spirit of God has reminded us of the fact that our time as leaders is coming to an end. So after a time of discussing and talking within the leadership and the church, we have now reached a good solution: As of November 4 (you are heartily weöcome to us then at 3 pm at Café Mumrik) Micael and Sarah Grenholm will be the pastors and leaders of Mosaik.

So, what will happen to us then? We will of course still be members and elders of the church.

In the PLT we will lead the missionary work training pastors and elders in Nepal and India

(see pastoralleadershiptraining.org) . At STH we have exciting and interesting encounters working among other things with how to express the authority of the Bible. The United Church has shown great confidence in me giving tasks guiding others and also challenged me to be part of the vision to plant 50 new churches and Christian fellowships until 2025. In addition to all this I´m also called to preach now and then.

Then we plan to take it a bit easier now……but time will show.

We´ve reached the retirement, sure ……but there is still a lot of the calling on our lives to be fulfilled.

Wishing you all the best

Hans Sundberg

Äntligen

Publicerat den Uppdaterat den

Äntligen… en hälsning på bloggen

Tyvärr har det varit svårt att för mig att skriva texter för min blogg. Ber om ursäkt för det. Ska försöka återkomma oftare, för jag tycker det finns mycket att påminna om.

Till exempel har vi haft förmånen att båda passera 65 års födelsedagarna, Lotta och jag. Vi avfirades med hemlig fest i juli. Sofia och Martin genomförde detta utan att jag förstod vad som väntade. Ungefär två minuter innan festen började blev jag varse att det var något stort som skulle hända.

Många goda vänner kom och firade oss. Tack än en gång för trofast kärlek och många skratt, några tårar och härliga minnen genom åren.

Kingdom Camp i juli är inte stort i antal, men oj vad bra och viktigt. Sigtuna folkhögskola är en fantastisk plats att vara på för stilla vänskapsbyggande dagar

t i l l s a m m a n s inför Jesus. Vi åkte därifrån förnyade.

Familj är själva grunden för våra liv. Ibland skakar grunden och då finns familjen där.

Också vi har flera gånger fått uppleva detta. I år har det återigen visat sig vara sant.

Med barnbarnen: Josua (5 år), Levi Bob (3 år) och Ruth Miranda (på sin åttonde månad) i Nyvång samt Lilja (3 år)här i Uppsala får vi så mycket kärlek, lek och ljuvliga stunder att lyckan är fullkomlig. Vi saknar förstås Martin och Gabriellas härliga familj då och då när avståndet är så stort.Men vi har haft många veckor tillsammans i år och hoppas på att kunna vara än mer tillsammans.

Sofia och Lilja bor nära oss i Uppsala. Pappa Joel bor nära dem och oss också här i Uppsala så vi har dem och Lilja ofta på besök.

I juni var vi med om en riktigt fin familjeträff – på min mors sida – när vi möttes på några dagars seglats upp till Höga Kusten med Birka Cruise. Fint att möta vår släkt och ha dessa igenkännande samtal om livet och Gud.

I Mosaik har vi alltid spännande dagar. Vår vision är att vara en lärjungatränande församling där evangelisation och mission i Andens kraft är en självklarhet.

Under den senaste tiden har vi dock upplevt att Guds Ande påmint oss om att vår tid som föreståndare närmar sig slutet. Efter en tids process i ledarskapet och församlingen har vi nu en god lösning: from den 4 november (Hjärtligt välkommen till oss då, kl 1500 på café Mumrik!) blir Micael och Sarah Grenholm pastorer och föreståndare för Mosaik.

Vad händer med oss då?

Vi kvarstår förstås i församlingen som med-lemmar och äldste.

I PLT leder vi missionsarbetet med att träna pastorer och äldste i

Nepal och Indien (se pastoralleadershiptraining.org) . På STH har vi spännande möten med bl.a, ett arbete med att formulera Bibelns auktoritet. Genom Equmeniakyrkans förtroende har jag fått många handledningsuppgifter och utmaningar att finnas med lite grand i visionen om att plantera 50 nya församlingar och kristna gemenskaper till år 2025. Så i augusti fick jag tillsammans med Martin leda en ”rastplats” – en bibelhelg för över 65 personer som inom Equmeniakyrkan leder ungefär 10 olika församlingsplanteringar. Vilken helg! Guds Ande uppmuntrade oss!

Dessutom predikar/undervisar jag i olika sammanhang då och då.

Den viktigaste uppgiften verkar vara att få dela med ledare deras glädje och nöd. “Äldste” är en titel som pekar på behovet att ge perspektiv på vandringen med Gud och människor utifrån sin erfarenhet… det är 50 år sedan jag predikade första gången!

Sedan tänker vi ta det lite lugnare nu…men det lär väl visa sig allteftersom.

Pensionär till åldern, javisst – men vi ser fram emot både vila och äventyr i Jesu namn!

Holy Spirit fall afresh on me

Publicerat den Uppdaterat den

Holy Spirit, Giver of life – fall on me n o w

I am currently preparing for the most Important week of the year, ”Kingdom Camp” 2018 at Sigtuna Folkhögskola. The theme is the Holy Spirit and the life he wants to give us.

Here are a few comments that I will take up during my morning teaching.

Melt me. Encountering Gud transforms the heart. Example: Moses

Fill me. Without the Holy Spirit the witness of the church will be dry. See John 16:7

Light a fire in me. Without fire we cannot spread the fire to others. See Acts 2:1-4

Send me. The Spirit sends people and endows them with power to witness. See Acts 1-28, from Jerusalem to the remotest borders of the earth, all churches have been given the same calling.

The starting point is of course God the Father´s deep love for us through his Son Jesus Christ in the power of the Holy Spirit.

When Jesus makes visible the kingdom of God through his life, teaching and numerous signs nd wonders, miracles that He does throughout his entore ministry . We can see what tje kingdom of God is like and what it is going to be like. Healing, deliverance and salvation/rebirth.

The death, resurrection and ascension are proof that our hope is 100 % sure.

We will receive a new life, eternal life, when we believe in Jesus the Messiah.

The Spirit, the Holy Spirit, is a foretaste – a guarantee – that God´s promises will be fulfilled.

On the day of Pentecost, see Acts 2, some of God´s important promises were fulfilled:

The prophecy of the prophet Joel that the Spired will be poured out on a l l was fulfilled, now everyone can be filled with God´s own Spirit as they are baptized in the Spirit.

The purpose is for the gospel to be preached mightily everywhere.

The outouring of the Spirit mark the beginning of the last days.

Would you like to hear more about this?

Then you are welcome to Kingdom Camp at Sigtuna Folkhögskola Jul7 23 -27

Ande Du som livet ger – Fall nu över mig

Publicerat den

Helig Ande, Du som livet ger – Fall n u över mig

Just nu förbereder jag mig inför den viktigaste veckan i år. ”Kingdom Camp” 2018 på Sigtuna Folkhögskola Temat är den Helige Ande och det liv Han vill ge oss.

Några korta kommentarer som jag ska beröra i min undervisning på förmiddagarna.

– Smält mig. Gudsmötet förändrar hjärtat. Se exemplet Moses.

– Fyll mig. Utan Helig Ande blir församlingens vittnesbörd tomt. Se Joh 16:7

– Tänd mig. Utan eld går det inte att tända andras liv. Se Apg 2:1-4

– Sänd mig. Anden sänder människor och ger kraft till vittnesbörd. Se Apg 1-28 från Jerusalem till jordens yttersta gräns, alla församlingar har samma kallelse.

Utgångspunkten är förstås hur djupt Gud Fader älskar oss genom sin Son Jesus i den Helige Andes kraft.

När Jesus synliggör Guds rike genom sitt liv, sin undervisning och i otaliga under och tecken, mirakel Han gör i hela sin tjänst – så ser vi hur Gudsriket är och hur det kommer att bli. Helande, befrielse och frälsning/pånyttfödelse.

Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd är beviset på att vårt hopp är hundraprocentigt säkert.

Vi kommer att få ett nytt, evigt, liv när vi tror på Jesus Messias.

Anden, den Helige Ande, är en försmak – en garanti – på att Guds löften ska uppfyllas.

På pingstdagen, se Apg 2, så uppfylldes några viktiga Guds löften:

– profeten Joels profetia om att Anden ska utgjutas över a l l a går i uppfyllelse, alla kan nu i

andedopsupplevelsen/andeuppfyllelsen bli fyllda med Guds egen Ande;

– syftet är att evangeliet ska bli predikat med kraft överallt;

– i och med Andens utgjutande har den sista tiden börjat.

Vill du höra mer om detta?

Kom till Kingdom Camp på Sigtuna folkhögskola 23-27/7.

Det allra viktigaste

Publicerat den

Då och då kommer det riktigt viktiga upp till ytan.

Så var det med den skriftlärde som kommer till Jesus och undrar vilket bud som är det viktigaste.

Jesu svar är som alltid livsavgörande.

Som kristna, dvs efterföljare till Kristus Jesus, håller vi Hans ord för de viktigaste. Vi lyssnar till Hans personliga svar och hör att de inte bara är till e n person, utan till oss alla. Frågan om vilket bud som är det allra viktigaste måste ju också delvis definiera vad som är kristet liv och tro, eller hur?

Jesu svar tydliggör att det inte är en allmänna religiösa idén om att vara god mot medmänniskan som är svaret på vad som är det allra viktigaste. Att älska sin nästa är förvisso näst viktigast, alltså utomordentligt viktigt- men inte viktigast. Det är nämligen, som Jesus formulerar det:

”Hör Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt

hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.

Sedan kommer detta: du skall älska din nästa som dig själv.

Något större bud än dessa finns inte.”

(Mark 12: 29-31)

Jesu svar är intressant. Han visar att älska Gud är en självklarhet. Laglydnad är detsamma hos Honom som att älska Gud. Med allt vad vi är som människor:

– av hela hjärtat;

– med hela själen, psyket;

– med hela förståndet, tanken;

– med hela kraften.

Man kan helt enkelt inte vara kristen på sparlåga eller behärskat. Inför Livets Gud måste den kristne ge sig hän – och detsamma gäller medmänniskan, som en konsekvens av tron, vi kan bara älska precis så mycket som vi älskar oss själva.

Den skriftlärde igenkänner sanningen i Jesu ord och bekänner att bara Gud är den ende värd denna passion som Anden genom trons liv skapar.

(Man bör här komma ihåg att det är samma anspråket Jesus gör när Han beskriver sig ”Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig” (Joh 14:6). Ingen människa, oavsett vem man är eller varifrån man kommer, kommer till Gud Fadern utom genom att tro på Jesus som Herren, världens frälsare.)

Denne skriftlärde representerar de gudslängtande personer som ”inte har långt till Guds Rike”,

ord som Jesus använde för att beskriva var på vägen till frälsning mannen var. ”Nära” men inte framme än.

Det är möjligt att gå från ”nära” till ”in” i gudsrelationen. Gör helt enkelt som Jesus sa: älska Gud med allt som är du och sedan din nästa som dig själv.

Du kanske frågar: vem är då Gud? Svaret är självklart: Jesus! Ta emot Honom som Frälsare och Herre i ditt liv, då kommer den Helige Ande att föda dig ”på nytt” hjärtat, själen, förståndet och själva livskraften.

Det är så man blir kristen. Gud gör jobbet och vi inbjuds att samverka med Honom.

En märklig konsekvens är att då börjar man också att bry sig om, ”älska”, sina medmänniskor.

En god konsekvens

Who is this

Publicerat den

Who is this
One of my favourite songs is ”Who is this”. Michael och Helen Frye are the writers and composers of this song. This song as well as other good confessions of Jesus, like David Ruis´”Lily of the Valley” and Hillsong´s ”What a powerful name it is”, have reminded me of who Jesus is. Worship songs that provide us with words to describe the Jesus Messiah of the Scriptures are a wonderful gift from God`s Spirit. The purpose of the Spirit is to glorify and this is what He does as we choose to adore Him, our Saviour, the Son of God.
Let me underline that to me it is not important what cultural expressions (i.e musical style) that is used for the worship songs. That will always change. The most important thing to me is that
the words we use are describing the Father, the Son and the Spirit in accordance with how they are described in the Scriptures
that the worship songs also contain our gratitude for God´s love for us
that everybody is allowed to and can be part of the worship songs
that the worship leaders lead the congregation to God and not to themselves
that we as the people of God are sensitive to which songs the Spirit is confirming and hold on to those songs until it is time to change songs
”Who is this” and ”lily of the Valley” are two good examples of worship songs inspired by the Spirit of God. Of course so are many other songs.
It is such a wonderful gift to be able to worship Jesus together with other believers and to meet His rejoicing in our simple adoration!

It is a great privilege to come together as a united people of God in worshipping Him for just a short while here on Earth, and that this will be our eternal privilege in Heaven.
I have been present when worshipping has become something very special and extraordinary, almost heavenly. This cannot be accomplished by mere man. But God can do this as a gift for special occasions when we experience the Kingdom of God breaking through as a foretaste of Heaven. It can happen in a church, that the Kingdom breaks through with God taking over. The congregation is worshipping/singing sitting down, standing with raised or lowered arms but it is all under the leadership of the Spirit and this time He uses one song only. The Spirit of God touches one of the women so much so that she finds herself standing on the chairs. We are so deeply touched by the the holiness of that moment that we go on to sing a second worship song. We are all touched, all filled and we are all sent forth to continued service touched by God Himself.

All services should be like that! And it is so easy to preach after the touch of the Spirit.
I remember another time at Filadelfia, when John Wimber, Paul Cain and Brent Rue were the speakers, the worship broke forth with such freshness that it was that it was difficult not to think that this was the moment for the return of Jesus. There came a prophetic message at the conference: You have a decision to make – either respectability or the anointing from God (i.e the Spirit). This message was just as painful as the worship had been wonderful: The Spirit is not just good and wonderful but at the same time ”the Holy Spirit”. The meeting ended with a profound moment of conversion before God, where all of us present made holy decisions. We chose to seek the way of the Spirit, not the respect or appreciation from our contemporary culture or the ”powerful elite” of the church or society.

I encourage you to go to youtube and listen to the three songs that touched me. An important question remains: What worship songs are important to you? What songs have been used by God´s Holy Spirit to change your life?


What a beautiful name https://g.co/kgs/oXHdBJ