Latest Event Updates

Det allra viktigaste

Posted on

Då och då kommer det riktigt viktiga upp till ytan.

Så var det med den skriftlärde som kommer till Jesus och undrar vilket bud som är det viktigaste.

Jesu svar är som alltid livsavgörande.

Som kristna, dvs efterföljare till Kristus Jesus, håller vi Hans ord för de viktigaste. Vi lyssnar till Hans personliga svar och hör att de inte bara är till e n person, utan till oss alla. Frågan om vilket bud som är det allra viktigaste måste ju också delvis definiera vad som är kristet liv och tro, eller hur?

Jesu svar tydliggör att det inte är en allmänna religiösa idén om att vara god mot medmänniskan som är svaret på vad som är det allra viktigaste. Att älska sin nästa är förvisso näst viktigast, alltså utomordentligt viktigt- men inte viktigast. Det är nämligen, som Jesus formulerar det:

”Hör Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt

hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.

Sedan kommer detta: du skall älska din nästa som dig själv.

Något större bud än dessa finns inte.”

(Mark 12: 29-31)

Jesu svar är intressant. Han visar att älska Gud är en självklarhet. Laglydnad är detsamma hos Honom som att älska Gud. Med allt vad vi är som människor:

– av hela hjärtat;

– med hela själen, psyket;

– med hela förståndet, tanken;

– med hela kraften.

Man kan helt enkelt inte vara kristen på sparlåga eller behärskat. Inför Livets Gud måste den kristne ge sig hän – och detsamma gäller medmänniskan, som en konsekvens av tron, vi kan bara älska precis så mycket som vi älskar oss själva.

Den skriftlärde igenkänner sanningen i Jesu ord och bekänner att bara Gud är den ende värd denna passion som Anden genom trons liv skapar.

(Man bör här komma ihåg att det är samma anspråket Jesus gör när Han beskriver sig ”Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig” (Joh 14:6). Ingen människa, oavsett vem man är eller varifrån man kommer, kommer till Gud Fadern utom genom att tro på Jesus som Herren, världens frälsare.)

Denne skriftlärde representerar de gudslängtande personer som ”inte har långt till Guds Rike”,

ord som Jesus använde för att beskriva var på vägen till frälsning mannen var. ”Nära” men inte framme än.

Det är möjligt att gå från ”nära” till ”in” i gudsrelationen. Gör helt enkelt som Jesus sa: älska Gud med allt som är du och sedan din nästa som dig själv.

Du kanske frågar: vem är då Gud? Svaret är självklart: Jesus! Ta emot Honom som Frälsare och Herre i ditt liv, då kommer den Helige Ande att föda dig ”på nytt” hjärtat, själen, förståndet och själva livskraften.

Det är så man blir kristen. Gud gör jobbet och vi inbjuds att samverka med Honom.

En märklig konsekvens är att då börjar man också att bry sig om, ”älska”, sina medmänniskor.

En god konsekvens

Who is this

Posted on

Who is this
One of my favourite songs is ”Who is this”. Michael och Helen Frye are the writers and composers of this song. This song as well as other good confessions of Jesus, like David Ruis´”Lily of the Valley” and Hillsong´s ”What a powerful name it is”, have reminded me of who Jesus is. Worship songs that provide us with words to describe the Jesus Messiah of the Scriptures are a wonderful gift from God`s Spirit. The purpose of the Spirit is to glorify and this is what He does as we choose to adore Him, our Saviour, the Son of God.
Let me underline that to me it is not important what cultural expressions (i.e musical style) that is used for the worship songs. That will always change. The most important thing to me is that
the words we use are describing the Father, the Son and the Spirit in accordance with how they are described in the Scriptures
that the worship songs also contain our gratitude for God´s love for us
that everybody is allowed to and can be part of the worship songs
that the worship leaders lead the congregation to God and not to themselves
that we as the people of God are sensitive to which songs the Spirit is confirming and hold on to those songs until it is time to change songs
”Who is this” and ”lily of the Valley” are two good examples of worship songs inspired by the Spirit of God. Of course so are many other songs.
It is such a wonderful gift to be able to worship Jesus together with other believers and to meet His rejoicing in our simple adoration!

It is a great privilege to come together as a united people of God in worshipping Him for just a short while here on Earth, and that this will be our eternal privilege in Heaven.
I have been present when worshipping has become something very special and extraordinary, almost heavenly. This cannot be accomplished by mere man. But God can do this as a gift for special occasions when we experience the Kingdom of God breaking through as a foretaste of Heaven. It can happen in a church, that the Kingdom breaks through with God taking over. The congregation is worshipping/singing sitting down, standing with raised or lowered arms but it is all under the leadership of the Spirit and this time He uses one song only. The Spirit of God touches one of the women so much so that she finds herself standing on the chairs. We are so deeply touched by the the holiness of that moment that we go on to sing a second worship song. We are all touched, all filled and we are all sent forth to continued service touched by God Himself.

All services should be like that! And it is so easy to preach after the touch of the Spirit.
I remember another time at Filadelfia, when John Wimber, Paul Cain and Brent Rue were the speakers, the worship broke forth with such freshness that it was that it was difficult not to think that this was the moment for the return of Jesus. There came a prophetic message at the conference: You have a decision to make – either respectability or the anointing from God (i.e the Spirit). This message was just as painful as the worship had been wonderful: The Spirit is not just good and wonderful but at the same time ”the Holy Spirit”. The meeting ended with a profound moment of conversion before God, where all of us present made holy decisions. We chose to seek the way of the Spirit, not the respect or appreciation from our contemporary culture or the ”powerful elite” of the church or society.

I encourage you to go to youtube and listen to the three songs that touched me. An important question remains: What worship songs are important to you? What songs have been used by God´s Holy Spirit to change your life?


What a beautiful name https://g.co/kgs/oXHdBJ

HarmoniExpo2017

Posted on

Harmoni Expo 2017

Tyvärr har vi i Mosaik inte kunnat deltaga på Harmoni Expo och dess företrädare under några år. Men nu passade det. Det är något som alla kristna borde göra. Framförallt pastorer och präster  

är välkomna att tillbringa några helger på detta arrangemang.
Varför?
Ja, det är inte likt något annat du hittar i Sverige vågar jag påstå.
Tänk dig tiotusentals betalande besökare som fyller Solnahallen. Tänk dig hundratals utställare, där de allra flesta säljer något. Det kan vara örter som är hälsobringande. Det kan vara honung från Hagfors, eller aura-fotografering. Det kan vara en trolltrumma som en schaman spelar på och du fokuserar på din inre resa. Det kan vara mediala personer som har seanser eller uttalar sig om din framtid. Osv osv osv.
I denna nyandliga miljö finns ett antal kristna grupper som exempelvis Sjöbergs förlag, Korskyrkan i Stockholm, Frälsningsarmén, One Heart Church, Adventkyrkan och så Uppsala Mosaik. I år hade vi förstärkning från Munkhagskyrkan i Mariefred. De flesta kristna grupperna erbjuder sig att samtala med människor, dela ut biblar och traktater – och så förstås att be för människor.

Vi hade en utställningsplats på 7 kvadratmeter. Där hade vi ett bord med biblar och lite bönematerial. Och så förstås fem stolar där vi fick se en ström av människor passera som önskade att vi bad för dem! Vi meddelade innan förbönen ägde rum att vi bad gratis, det är absolut kostnadsfritt och att vi ber i Jesu namn. 

Det är svårt att räkna exakt hur många vi fick förmånen att be för men ungefär 90-100 personer är nog rimligt. Då ingår bön vid toaletterna och matborden också.
Det som slår mig efter denna helg och tidigare erfarenheter är den oerhörda andliga längtan och öppenhet som finns i dessa nyandliga miljöer. Det är helt öppet. Naturligtvis menar säkert många här att Jesus inte ska förstås utifrån kristendomens tro, utan att Han är den eviga kosmosprincipen, eller något liknande. Men det är ett faktum att det är absolut nödvändigt att kristna finns med och berättar om Jesus Messias, bibelns Jesus, och erbjuder sig att be för alla. Öppenheten finns.

Många vittnade efter förbön hos oss, och hos andra, om djupa andliga erfarenheter i samband med förbönen. 

Och om fysiska helanden, och flera har tagit emot Jesus som Herre och Frälsare.
Missa inte att komma med nästa år på detta viktiga tillfälle. Du kan kolla med oss i Mosaik, vi har säkert plats för dig. Vi kommer tillbaka!

Who is this

Posted on

Who is this
En av mina favoritlovsånger är ”Who is this”. Michael och Helen Frye har skrivit och komponerat 

den. Tillsammans med några andra goda Jesusbekännelser, till exempel David Ruis ”Lily of the Valley” och Hillsongs ”What a powerful Name it is”, så har den gång på gång påmint mig om vem Jesus är. Lovsångerna som ger oss ord att beskriva Skriftens Jesus Messias är en oerhörd gåva av Guds Ande. Anden ska ju förhärliga Sonen och det gör Han när vi väljer att tillbe Honom vår Frälsare, Guds Son.
Låt mig understryka att för mig är det inte viktigt vilket kulturellt uttryck (läs t.ex. musikstil) som lovsången använder sig av. Det kommer alltid att förändras. Det viktiga för mig är att

orden vi använder beskriver Fadern, Sonen och Anden sådana som Skriften beskriver dem;

lovsången också ger utrymme för min och vår tacksamhet över Guds kärlek till oss;

alla får och kan vara med i tillbedjan;

lovsångsledare leder församlingen till Gud och inte till sig själva;

vi som Guds folk är lyhörda för vilka sånger Anden bejakar och stannar kvar i dem tills det är dags att byta sång.
Who is this och Lily of the Valley är två bra exempel på Guds Andes inspirerade lovsånger.

Tillsammans med många andra sånger förstås.
Vilken otrolig gåva det är att tillsammans med andra Jesustroende få tillbe Honom och möta Hans glädje över vår enkla tillbedjan!

Vilken tillgång det är att få som ett helt Guds tolk få delta i den lovsång, för en alldeles kort stund här på jorden, som alltid i all evighet kommer att bli vår förmån när vi kommer till himlen.
Jag har varit med när lovsången blivit något alldeles extra, nästa himmelskt. Det är inget människan kan åstadkomma. Men Gud kan ge det som gåva i speciella situationer att vi får uppleva Guds Rikes genombrott, som en försmak av det himmelska. En gång i en kyrka bryter riket igenom och Gud tar över. Församlingen lovsjunger sittande, stående med höjda och sänkta armar men allt sker lett av Anden och det är, den här gången, en enda lovsång Han använder. Guds Ande berör en av kvinnorna så starkt att hon hamnar o v a n p å stolarna.

Djupt tagna av stundens helighet övergår vi till att sjunga en andra lovsång. Alla berörda, alla fyllda och alla sända ut i fortsatt tjänst berörda av Gud själv.

 S å skulle alla gudstjänster vara! Och vad otroligt enkelt det är att predika efter Andens beröring.

En annan gång i Filadelfiakyrkan när John Wimber, Paul Cain och Brent Rue var talare så brakade lovsången ut i sådan friskhet att det var svårt att inte tänka nu är stunden då Jesus kommer tillbaka. Under konferensen kom profetiska Budskapet: ni har ett beslut att fatta antingen respektabilitet eller smörjelsen från Gud (alltså Anden). Lika härligt som lovsången varit lika smärtsamt drabbade det hela konferensen att Anden är inte bara god och härlig, Anden är samtidigt ”den Helige Ande”. Mötet slutade med en djupgående omvändelsestund inför Gud, där vi alla närvarande gjorde heliga beslut. Vi valde att söka Andens väg, inte respekten hos samtidens kultur eller maktelit i kyrka och samhälle, 
Kolla youtube och lyssna på de tre sångerna som berört mig. Den viktiga frågan kvarstår: vilka tillbedjanssånger bär du med dig? Vilka har Guds Helige Ande använt att förändra ditt luv?

What A Beautiful Name https://g.co/kgs/oXHdBJ

Jesus – the name above all names

Posted on

Jesus – the name above all names
Mosaik, the church I belong to, has planned to spend autumn concentrating on a wonderful subject, ”Jesus – who is He? The Bible´s teachings on Jesus”.

The reason for choosing this subject is of course our desire the get to know Him more deeply, both as individuals and as a fellowship. We want to understand the biblical teachings but even more important, we long to get to know Him personally.

John Wimber once said that as pastors we should never try to motivate people. His point was brutally clear. We can never motivate people – the church – to love and follow Jesus on His walk among people today to save them, for instance appealing to their bad conscience or influencing their decisions. No, like John said ” If Jesus Himself cannot motivate people, who am I to do it?”
There is a great risk of us doing just that: to position ourselves between the person or fellowship and God. We turn into some kind of filter trying to get them to move forward. Our one and only contribution should be to point to Jesus, giving our testimony and asking the Spirit to make the Word of God come alive. We have to step aside and let the Spirit move in people´s hearts. The Spirit testifies to the Son and to the Father and gives birth to the desire to follow Jesus.This is how the movement is born. The Spirit takes hold of people and they repent and follow. As they meet Jesus they understand about sin and the need for power, divine power in the baptism in the Spirit and the filling of the Spirit. We are transformed and become followers.
No teacher can make this happen. No evangelist can make people want this. No vision from an apostolic person can motivate this. No prophetic person can give birth to this, no matter how much knowledge he´s got. No shepherd, be he ever so caring, can make people give up everything to follow Jesus, which is the ultimate goal.

No, we have to meet Jesus ourselves. It is only when we meet God Himself that our hearts can be transformed. It is not about analysing in your mind what should be done, it is about changed hearts – that is what motivates people to a God – centered life.
In a time where people choose to follow their own path, this is the answer of the apostles:

”Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved ” Acts 4:12
Please note that there is no other name than the name of JESUS that can save, heal, restore and create a whole and new will. All the church has to do is live in faith in this truth and proclaim it everywhere, always.

In the gospel according to John we find some words by Jesus, telling us who He is. Observe how profound these words are as they describe who God is and how He works. Because when Jesus speaks of Himself, we know that He is also describing the Father – and the Spirit, too. As you know He said that He and the Father are one, John10:30. He also said that if you have seen the Son, you have also seen the Father, John 14: 8-9
So, let us listen to some of Jesus´own words, revealing Himself as he speaks. They emphasize that what He has to offer is life transfoming in every way. Read carefully.

JESUS SAID:
I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.” John 6:35
 “I am the bread that came down from heaven.” John 6:41

 “Let anyone who is thirsty come to me and drink. 38 Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.” John 7:37-38
”I know where I came from and where I am going. But you have no idea where I come from or where I am going.” John 8:14
”I am from above…I am not of this world….. I told you that you would die in your sins; if you do not believe that I am he, you will indeed die in your sins.” John 8: 23-49
”So if the Son sets you free, you will be free indeed.” John 8:36

” I am telling you what I have seen in the Father’s presence, and you are doing what you have heard from your father” John 8:38

” Whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God.” John 8:47
” Yet because I tell the truth, you do not believe me!” John 8:45

” Very truly I tell you, whoever obeys my word will never see death.” John 8:51
” I am the gate; whoever enters through me will be saved.[a] They will come in and go out, and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full.” John 10:9-10
”I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.” John 10:11

”I am the good shepherd; I know my sheep and my sheep know me—just as the Father knows me and I know the Father—and I lay down my life for the sheep.” John 10:14-15

” But if I do them (the Father´s works), even though you do not believe me, believe the works, that you may know and understand that the Father is in me, and I in the Father.” John 10:38

” Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die; and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?” John 11:25-26

JESUS is really true God and true Man.
He reveals who and how God is. The above words spoken by Jesus show us His claims. The truth is that not only did he say all this and of course much more that you will find in the New Testament. He also gave new life, eternal life, to those who received Him. They became God´s children, Jesus´disciples and equipped with power from above.

The church in Sweden needs to boldly confess this Jesus and testify to what He has done for us and continues to do through His Spirit who is present in our lives. 

Jesus – namnet över alla namn

Posted on

Jesus – namnet över alla namn

I Mosaik den församling jag tillhör har vi planerat att ägna hösten åt en alldeles lysande ämne, nämligen ”Jesus – vem är Han? Bibelns undervisning om Jesus”.

Bakgrunden till valet av detta ämne är förstås vår längtan att allt djupare som gemenskap och som individer lära känna Honom. Vi vill förstå Bibelns undervisning, men också än viktigare lära känna Honom sådan Han är.
John Wimber sa en gång att vi som pastorer aldrig ska försöka motivera människor. Hans poäng var brutalt tydlig. Vi kan aldrig motivera människor – församlingen – att älska och följa Jesus, på Hans vandring idag bland människor för att frälsa dem, genom att t.ex. hänvisa till deras dåliga samvete eller viljebeslut. Nej, som John ungefär sa, ”om inte Jesus själv motiverar människor, vem är jag att göra det?”

Risken är stor att vi försöker göra just det: ställa oss mellan individen eller gemenskapen och Gud. Vi blir ett sorts filter som söker få dem att röra sig framåt. Vårt enda bidrag ska vara att peka på Jesus, vittna om Honom och be Anden göra Ordet om Gud levande.
Nej, vi behöver flytta på oss och låta Guds Ande röra sig i människors hjärtan. Anden vittnar om Sonen och om Fadern och föder viljan att följa Jesus. Det är så rörelsen föds. Anden griper människor och de omvänder sig och följer. I mötet med Jesus föds insikten om synd och behovet av kraft, gudomlig kraft i Andedopet och Andeuppfyllelsen sker svaret. Vi förändras och blir efterföljare.

 Ingen lärare kan undervisa fram detta. Ingen evangelist kan få människor att vilja detta. 

Ingen apostolisk persons vision kan motivera detta. Ingen profetisk person kan trots kunskap föda detta. Ingen herde kan i omsorg heller få människor att uppge allt för att gå med Jesus, vilket ju är målet.
Nej vi behöver få möta Jesus själv. Det är bara i mötet med Gud själv som hjärtan omskapas. Det är ju inte tankens analys det handlar om, det är förändrade hjärtan som motiverar människor till ett nytt Gudsinriktat liv. 

I en tid då människor väljer att gå sin egen väg, kommer apostlarnas ord som svar:
   ”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något 

    Annat namn som kan rädda oss”. Apg 4:12
Notera det finns i n g e t a n n a t Namn än JESUS namn som kan frälsa, hela, upprätta och skapa en hel vilja. Allt församlingen gör är att leva i tro på denna sanning och proklamera den överallt, alltid.
I Johannesevangeliet möter oss några ord av Jesus om vem Han är. Lägg märke till hur djupt dessa beskrivningar av vem och hur Gud är går. För när Jesus talar om sig själv vet vi att Han talar om Fadern – och Anden också. Han sa ju att Han och Fadern är ett, Joh 10:30. Vidare sa Han att den som har sett Sonen har också sett Fadern, Joh 14:8-9.

Så vi lyssnar till några av Jesus egna ord om sin självuppenbarelse när Han talar. De understryker att det Han erbjuder är livsförvandlande på alla sätt, läs noga.
JESUS SA: 
”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta”, (Joh 6:35)
”Jag är brödet som har kommit ned från himlen”, (Joh 6:41)
”Är någon törstig, så kom till mig drick. Den som tror på mig ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger”, (Joh 7:37-38)
”Jag vet varifrån jag kommer och vart jag går”, (Joh 8:14)
”Jag är ovanifrån…Jag tillhör inte denna världen….Om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder”, (Joh 8:23-49

”Om Sonen befriar er blir ni verkligen fria”, (Joh 8:36)
”Jag förkunnar för er vad jag själv sett hos Fadern”, (Joh 8:38)
”Jag har utgått från Gud och kommer från Honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan Han har sänt mig”, (Joh 8: 47)
”Jag talar sanning och därför tror ni mig inte”, (Joh 8:45)
”Sannerligen, jag säger er: den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden”,(Joh 8:51)

”Jag är grinden.Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete….Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd”, (Joh 10:9-10)
”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren”, (Joh 10:11)
”Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren”, (Joh 10:14-15)
”om jag gör de gärningarna (Faderns gärningar), så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig. Då ska ni fatta och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern”(Joh 10:38)
”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” (Joh 11:25-26)

JESUS är verkligen sann Gud och sann Människa. 

Han uppenbarar vem och hur Gud är. Ovanstående Jesusord visar vilka anspråk Han hade. Sanningen är att Han inte bara sa detta, och förstås oerhört mycket mer som Du finner i Nya Testamentet, Han gav också nytt liv, evigt liv, till dem som tog emot Honom. De blev Guds barn, Jesu lärjungar och utrustade med kraft från höjden. 
Kyrkan i Sverige behöver högt bekänna denne Jesus och vittna om vad Han gjort för oss, och fortsätter att göra genom sin Ande närvarande i våra liv.