Anders Gerdmar: Guds Ord räcker, del 4

Publicerat den

Anders Gerdmar fortsätter att behandla trosläror som vuxit fram inom den romersk-katolska kyrkan. Vi möter här frågan om skärseld och avlat, bön till helgonen om deras förbön, transsubstansiationsläran (dvs en teori om hur bröd och vin förvandlats till Jesu kött och blod i nattvarden) och Marias roll.
(Innan jag presenterar dessa så vill jag hänvisa till tre viktiga bloggar jag just läst. Bengt Malmgren, som jag uppskattar mycket för hans inkännande och kunniga bloggar, skriver om ”avlaten” och hur han uppfattar den. Överhuvudtaget bör Bengts bloggar ( bengtmalmgren.wordpress.com ) läsas då han talar utifrån RKKs teologi, men framförallt utifrån en tro och praxis som ofta är ”allas, överallt och alltid”.* Detsamma kan sägas om Håkan Sunnlidens bloggar se: hakansunnliden.blogspot.com. Senast skriver han om ”enhet under påven?”. Jonas Melin skriver från ett tredje perspektiv, det anabaptistiska, och kompletterar Malmgrens och Sunnlidens förhållningssätt. Läs Jonas bloggar se: barnabasbloaggen.blogspot.com. Hos alla tre finns reflektioner över Anders Gerdmars bok.)
Skärseld och avlat
Skärselden finns den? Enligt KKK är svaret ja. Man kan dömas till en evig dom i helvetet efter döden, men också till tidsbestämt straff för att sedan övergå till den eviga härligheten efter en tids rening, då Gud heliggör den troende. KKK delar upp människans synder i ”dödssynder” och ”mindre synder”. Dödssynd är enligt KKK definierat som ”har något allvarligt som objekt, och om den begås vid fullt medvetande och full avsikt”(s 166). Dödssynder leder till helvetet, för att undvika detta måste den troende katoliken omvända sig, dvs under bot och bikt bekänna sin synd och få förlåtelse meddelad genom prästen. Gerdmar visar hur det i RKK är en självklar tro att dödssynderna leder till det straff som är en ”definitiv självutestängning från gemenskapen med Gud och med de saliga”, dvs det som Bibeln kallar evig dom eller helvetet (s 165). Helvetet är förstås en lika självklar möjlig utgång vid Guds dom för en evangeliskt troende kristen.
Mindre synder och dess konsekvenser renas i skärselden. De troende kan be för de döda i skärselden, denna praxis finner man stöd för i Mackarbeerböckerna som KKK anger som ett Guds Ord, vilket stöder bruket. Gerdmar tar avstånd från detta som ett obibliskt bruk, dvs det har inte stöd i Bibelns 66 böcker, här finns ingen åtskillnad mellan dödssynder och mindre synder.
En kompletterande intressant förklaring ges av Bengt Malmgren i hans blogg om ”avlaten”. Här menar han att de heligas förtjänster spelar in i heliggörelsen i skärselden då människors mindre synder och ofullkomligheter bearbetas. Malmgren nämner – genom citat från KKK – bland annat Marias roll i att genom Guds nåd skapa meriter inför Gud som genom de troendes böner auktualiseras till förmån för de troende. Bengt Malmgren menar mindre synder o c h dess konsekvenser bör bäras av individen ifråga i skärselden.
Avlaten kan då bli ett viktigt symboliskt sätt att ta ansvar – och inför Gud och människor -bejaka sitt ansvar.
Skärselden är alltså platsen – ett mellantillstånd – där ”troende renas innan de kommer till himlen:
”De som dör i Guds nåd och vänskap men är ofullständigt renade även om de är säkra på sin
frälsning undergår efter sin död en rening för att uppnå den helighet som är nödvändig för att
träda in i himlens glädje” (KKK 1031).
Hur kan vi hjälpa dem som är i skärselden? Här hänvisar KKK 1032 till 2 Mackabeerböken 12:45b där Judas Mackabeus
”bär fram detta soningsoffer för de döda, för att de skulle befrias från sina synder. Från allra
äldsta tid har kyrkan hållit de dödas minne i ära och burit fram böner för dem, särskilt det
eukaristiska offret, för att de skulle renas från sina synder och nå fram till det saliga skådandet
av Gud. Kyrkan rekommenderas också allmosor, avlat och botgöringar för de döda”(s 172).
Gerdmar avvisar detta som obiblisk teologi. Mackabeerböckerna är inte kanoniserade böcker och ingår inte i Bibeln.

Avlaten, dvs bruket att betala för att kyrkan ska besluta om kortare straff i skärselden markerar Gerdmar också från evangeliskt håll som obibliskt. (Här kan ju en nutida läsare påminnas av att det var just detta missbruk som Martin Luther protesterade mot med sina teser 1517. RKK avisade bruket att ta betalt för avlaten i Trient, men bejakade själva avlaten).
För att förstå djupare hur RKK tänker behöver vi komplettera ovanstående med tanken att RKK har genom Petrus och hans efterträdare fått makten att förlåta och binda människor i deras synder. Övriga biskopar har i gemenskap med Petrus/påven samma makt som kan delegeras till varje romersk-katolsk präst (s 168). Tillsammans med tanken att kyrkan förvaltar en ”skatt av nåd”, ”förmedlandet av denna nåd kallas att kyrkan ger avlat” (s 169).
I KKK formuleras detta så:
”kyrkan är återlösningens förmedlare, och hon fördelar och öser i enlighet med sin auktoritet ur
den skatt av tillfyllestgörande som Kristus och helgonen har samlat” (KKK 1471).
En evangeliskt troende finner förstås samma tro som sin katolska vän i att Jesus Kristus har burit våra synder och en gång för alla försonat oss med Gud. Problemet uppstår när kyrkan uppfattas som en mellaninstans som också kan ge förlåtelsen för skärselden på uppdrag av kyrkans Herre. Det är förvisso sant att apostlarna fick uppdraget att förlåta och binda. Men detta måste vara grundat i Jesu och apostlarnas nytestamentliga undervisning. Skärselden, avlaten och bönen för de döda – kanske särskilt då RKK tänker sig att vi kan be helgonen om deras förbön för oss – är helt enkelt utom-bibliska läror grundade på Traditionen och Ämbetets auktoritet, inte Skriftens. För en evangeliskt troende är detta omöjligt att acceptera.
forts. Följer
* I skrivandet stund ser jag att Bengt Malmgren just lagt ut en ny blogg där han hänvisar till Mikael Karlendals uppgörelse med Anders Gerdmars bok. Malmgren noterar att Karlendal är nykonverterad till RKK och att detta märks i hans skrivande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s